Certyfikat/Deklaracja zgodności z wymaganiami Regulaminów Technicznych Federacji Rosyjskiej

Certyfikat/Deklaracja zgodności z wymaganiami Regulaminów Technicznych Federacji Rosyjskiej

Certyfikat zgodności z wymaganiami Regulaminu Technicznego jest urzędowo sporządzonym przez akredytowane organy dokumentem, potwierdzającym zgodność badanej produkcji, towaru, usługi z normami i wymaganiami odpowiednich Regulaminów Technicznych, określonych Ustawą Federalną nr 184-ФЗ „O regulacjach technicznych” z dnia 27 grudnia 2002 r.

Regulamin Techniczny – dokument określający podstawowe wymagania co do obiektów regulacji technicznej (produkcji, materiałów, substancji, usług), obowiązkowy do wykonania na terenie FR. Obecność certyfikatu zgodności wydanego w ramach obowiązującego regulaminu jest potwierdzeniem bezpieczeństwa zgłoszonej produkcji.

Podstawowe Ustawy Federalne, obowiązujące na terenie FR:

- Ustawa Federalna z dnia 12.06.2008 r. nr 88-ФЗ „Regulamin techniczny dla mleka i nabiału”, obejmująca następującą produkcję:

· mleko surowe i śmietanka surowa

· mleko pitne i śmietanka pitna

· ciekłe produkty fermentowane

· twaróg i produkty twarogowe

· śmietana i produkty na jej bazie

· masło z mleka krowiego

· pasta masłowa

· spread śmietankowo-roślinny i topiona mieszanka śmietankowo-roślinna

· ser i produkty serowe

· konserwy mleczne i zawierające mleko

· lody i mieszanki dla lodów

· funkcjonalnie niezbędne składniki

· żywność dla dzieci na bazie mleka

· produkty wtórne przetwórstwa mleka

Certyfikaty na produkcję mleczną mogą być wydawane tak na producenta, jak bezpośrednio na produkcję, która wwożona jest na podstawie umów handlowych na teren FR.

Maksymalny okres ważności tych certyfikatów od chwili wydania – 3 lata.

- Ustawa federalna z dnia 10.09.2009 r. nr 720-ФЗ „Regulamin techniczny o bezpieczeństwie pojazdów kołowych”:

Jeżeli Państwa biznes związany jest z dostawami pojazdów do poruszania się po drogach publicznych na terenie Rosji, to niezbędne jest załatwienie certyfikatu zgodności z wymaganiami Regulaminu Technicznego o bezpieczeństwie pojazdów kołowych.

Do objętych regulaminem obiektów regulacji technicznych są zaliczane pojazdy kołowe kategorii L, M, N i О, przeznaczone do użytkowania na drogach publicznych, jak również podwozia i składniki pojazdów wpływające na bezpieczeństwo pojazdów.

Jednocześnie, regulaminowi nie podlegają pojazdy o maksymalnej prędkości do 25 km/h oraz:

· wwożone na terytorium Rosji na okres nie przekraczający 6 miesięcy i objęte trybem celnym nie przewidującym możliwości wywłaszczenia;

· przeznaczone wyłącznie do udziału w wyścigach sportowych;

· kategorii L i М1, od których daty produkcji minęło 30 lat i więcej, z oryginalnym silnikiem, nadwoziem (także podwoziem – w razie jego występowania), zachowane lub przywrócone do stanu pierwotnego;

· należące do przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych, organizacji międzynarodowych (międzypaństwowych), którym przysługują przywileje i immunitety zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego i umowami międzynarodowymi FR, a także do pracowników tych przedstawicielstw (organizacji) i członków ich rodzin.

Kategorie pojazdów:
L – Pojazdy motorowe (mopedy, motorowery, mokiki, motocykle, skutery, tricykle, kwadracykle).
M – Pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła i wykorzystywane do przewozu pasażerów (autobusy, trolejbusy, wyspecjalizowane pojazdy pasażerskie).
N - Pojazdy samochodowe, wykorzystywane do przewozu ładunków (samochody ciężarowe oraz ich podwozia).
O – Przyczepy (naczepy) do samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli, motorowerów i kwadracykli.
G – Pojazdy terenowe.

Zakazy dotyczące bezpieczeństwa

Po pierwsze jest surowo zabronione zamontowanie na pojazdach kategorii М1 i N1, w tym na samochodach terenowych (kategoria G) jakichkolwiek wystających konstrukcji ze stali lub innych materiałów o analogicznych właściwościach. Na przykład mocować cokolwiek do zderzaka samochodu. Wyjątek stanowią metalowe kratki o masie poniżej 0,5 kg przeznaczone wyłącznie dla zabezpieczenia reflektorów.

Po drugie niedopuszczalne jest występowanie w składzie klimatyzatorów i sprzętu chłodniczego stosowanych w pojazdach substancji i materiałów zubożających warstwę ozonową, których wykaz jest zatwierdzony przez Rząd FR.

Po trzecie pojazdy pasażerskie i ciężarowe wykorzystywane także dla przewozu ładunków specjalnych i niebezpiecznych mają być wyposażone w urządzenia nawigacji satelitarnej GLONASS lub GLONASS/GPS. Rodzaje takich pojazdów są określane w trybie ustanowionym przez Rząd Rosji.

Po czwarte – interfejs (całokształt elementów zapewniających możliwość współdziałania użytkownika z systemami elektronicznymi, w tym otrzymanie przez użytkownika informacji wzrokowej i głosowej i wprowadzenie przez niego rozkazów sterujących) w języku rosyjskim – wszystkie napisy informacyjne i ostrzegawcze na pojeździe muszą być wykonane właśnie w języku rosyjskim.

Nawiasem mówiąc, wymaganie w zakresie interfejsu stosuje się do pojazdów (podwozi), które wcześniej nie przeszły oceny zgodności w FR z dnia uprawomocnienia się niniejszego Regulaminu Technicznego, a także do wszystkich wprowadzanych do obrotu pojazdów (podwozi) od 1 stycznia 2013 r.

Kolejny obowiązkowy wymóg regulaminu polega na tym, że składniki wprowadzane do obrotu jako części zamienne (zapasowe) dla znajdujących się w eksploatacji pojazdów przy ich zamontowaniu na pojazdach nie mogą obniżać jego bezpieczeństwo w stosunku do stanu w chwili wprowadzenia do obrotu. Należy zaakcentować, że wymagania co do części zapasowych dla pojazdów, których produkcja została wstrzymana, zachowują się na poziomie obowiązującym w chwili wstrzymania produkcji takich pojazdów.

Ocena zgodności należy do kompetencji ekspertów

Ocena zgodności typów składników pojazdów może odbywać się w trybie obowiązkowej certyfikacji lub deklarowania. Z kolei, podział podlegającej certyfikacji i deklarowaniu zgodności produkcji jest dokonywany zgodnie z wykazem wymagań do typów składników pojazdów (załącznik nr 9 do niniejszego RT). Połączenie produkcji w jednym dokumencie jest dokonywane wg kodu OKP (ros. ОКП) (pierwsze 3 cyfry) i kodu TN WED (ros. ТН ВЭД) (pierwsze 4 cyfry).

Jako wnioskodawca występuje producent składników lub jego upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu. W przypadku złożenia wniosku o potwierdzenie zgodności partii towaru wyprodukowanego poza obszarem FR jako wnioskodawca może wystąpić importer, przy czym nie jest wymagane udzielenie pełnomocnictwa od producenta.

Należy zaakcentować, że w przypadku, gdy w umowie dostawy nie są uzgodnione ilość i rodzaje poszczególnych wyrobów, to okres ważności certyfikatu może być określony zgodnie z umową dostawy, ale nie dłużej niż na 1 rok. Jednocześnie okresy ważności certyfikatu zgodności i deklaracji zgodności nie przekraczają 4 lat, a dla partii produkcji okresy ważności dokumentów w zasadzie nie są określane.

Oprócz tego, potwierdzenie zgodności wyrobów nie jest przeprowadzane w przypadku ich dostawy do produkcji montażowej pojazdów i dla składników używanych lub regenerowanych (z wyjątkiem opon z regenerowanym protektorem).< Poprzedni