Opracowanie kart charakterystyk dołączanych do produkcji chemicznej w trakcie eksportu ((М)SDS)

Opracowanie kart charakterystyk dołączanych do produkcji chemicznej w trakcie eksportu ((М)SDS)

Opracowanie kart charakterystyk dołączanych do produkcji chemicznej w trakcie eksportu ((М)SDS) odbywa się zgodnie z prawem tego kraju/regionu, do której (-ego) dostarczają Państwo swoją produkcję. Na przykład dla produkcji dostarczanej do/przez kraje UE SDS są opracowywane zgodnie z Regulaminami REACH, CLP i 453/2010. Swoje różniące się prawo (i właściwe normy, Regulaminy) posiadają Chiny, Japonia, USA, Australia, Brazylia, Ekwador itd. Ten dokument w odróżnieniu od rosyjskich kart bezpieczeństwa nie podlega rejestracji.

 Etapy pracy:
- Etap 1 (1) – wypełnienie kwestionariusza (jest to załącznik nr 1 do Umowy) – 5-7 dni pracy; wartość: 1325 PLN za 1 kwestionariusz (który ma być wypełniony dla każdego produktu)
- Etap 1 (2) – opracowanie SDS w języku angielskim na podstawie danych z kwestionariuszu – 10-12 dni pracy; wartość: 3825 PLN za 1 SDS
- Etap 1 (3) – tłumaczenie opracowanych SDS na język rosyjski (jeżeli Państwo tego potrzebują) – 5-7 dni pracy; wartość: 600 PLN za 1 SDS
- Etap 2 – wsparcie – w toku jednego roku od chwili opracowania SDS; wartość: 1625 PLN za 1 SDS.

 Czym jest wsparcie? (informacja)

Wsparcie opracowanych (М)SDS odbywa się w toku następnego roku od chwili opracowania dokumentów i polega na tym, że wypracowane wcześniej (М)SDS podlegają aktualizacji zgodnie z obowiązującym prawem tego kraju (tych krajów), jeżeli to ostatnie w ciągu roku doznało zmian (np. wydano nowy Regulamin uzupełniający stary Regulamin, lub anulowano ten ostatni itd.). Oprócz tego, wsparcie może obejmować wprowadzenie do wcześniej opracowanych dokumentów nowych danych, jeżeli nie są one sprzeczne z danymi udzielonymi na pierwszym etapie. Jedyną rzeczą, która nie jest objęta wsparciem, są istotne zmiany składu produkcji, jej charakterystyk technicznych, danych toksykologicznych itd., tzn., że nie są objęte zmiany w danych wpływających na niebezpieczeństwo produkcji, jej klasyfikację i oznakowanie, odpowiednie środki itp. W tym przypadku należy opracować nowe SDS.

Składnik finansowy:

Etap 1:

Opcja nr 1: Opracowanie tylko karty bezpieczeństwa (М)SDS -3825 PLN/10-12 dni pracy (najpierw karta jest opracowana w języku angielskim).

Opcja nr 2: Opracowanie kwestionariuszu (dobór danych, poszukiwanie dodatkowej informacji, uzgodnienie ze Zleceniodawcą itd.) plus opracowanie (М)SDS – 4900 PLN/15-17 dni pracy.

Opcja nr 3: Opracowanie kwestionariuszu, (М)SDS w języku angielskim i tłumaczenie (М)SDS na język rosyjski – 5350 PLN/20-25 dni pracy.

Etap 2:

Wsparcie – 1625 PLN za każdą wcześniej opracowaną kartę (М)SDS. Jeżeli Państwo nie będą potrzebowali tego wsparcia, to można skreślić ten etap z umowy. Rozsądne jest włączenie wsparcia do Umowy opracowania SDS zgodnie z prawem UE pod warunkiem, że w toku najbliższego roku firma-Zleceniodawca planuje przejść proces Rejestracji produkowanych, a więc eksportowanych na terytorium UE substancji (zgodnie z REACH), po czym będzie potrzebna aktualizacja SDS. Państwo na pewno nie będą potrzebowali wsparcia (można je usunąć z Umowy).

Dane niezbędne dla opracowania kwestionariuszu i (М)SDS:

– skład produkcji (masowa zawartość składników z numerami identyfikacyjnymi (numery CAS i WE)) – koniecznie

– kopia dokumentacji normatywnej na produkcję (GOST, TU, STO itd.) – jeżeli występuje

– protokoły badań - jeżeli występują

– numer ONZ

– techniczna nazwa produkcji w języku rosyjskim i angielskim – koniecznie

– Paszport bezpieczeństwa FR (rosyjska karta bezpieczeństwa) – jeżeli występuje

– konkretny kraj/wykaz krajów, do którego (-ych) są zaplanowane dostawy produkcji – koniecznie

– wypełniony kwestionariusz– załącznik do Umowy. W przypadku, jeżeli Państwo będą wypełniali kwestionariusz samodzielnie, to wymienione wyżej pozycje nie są potrzebne.

Wszystkie podane dokumenty (z wyjątkiem kwestionariuszu) można złożyć w postaci elektronicznej (kopie zeskanowane lub po prostu list elektroniczny).< Poprzedni