Wniosek o zawartości substancji niszczących warstwę ozonową w produkcji

Wniosek o zawartości substancji niszczących warstwę ozonową w produkcji

Wniosek o zawartości substancji niszczących warstwę ozonową w produkcji – to oficjalne zezwolenie poświadczające możliwość wprowadzenia na terytorium FR produkcji zawierającej substancje niszczące warstwę ozonową.

Wniosek jest wystawiany przez właściwe federalne jednostki władzy wykonawczej, w tym przez Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska FR celem przedłożenia w jednostki celne FR.

Wwóz i wywóz produkcji zawierającej substancje niszczące warstwę ozonową jest regulowany przez Postanowienie Rządu FR z dnia 8 maja 1996 r. nr 563 „O regulacjach wwozu do Federacji Rosyjskiej i wywozu z Federacji Rosyjskiej substancji niszczących warstwę ozonową i produkcji, która je zawiera”, uchwalone w celu wykonania Postanowienia Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 24 maja 1995 r. nr 526 „O pierwszorzędnych środkach w sprawie wykonania Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej i Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową”.

Produkcja podlegająca regulacjom państwowym została zatwierdzona w „Wykazie substancji zubożających warstwę ozonową, których wwóz do Federacji Rosyjskiej i wywóz z Federacji Rosyjskiej podlega regulacjom państwowym” oraz „Wykazie produkcji, której wwóz do Federacji Rosyjskiej i wywóz z Federacji Rosyjskiej podlega regulacjom państwowym w przypadku, jeżeli zawiera ona substancje zubożające warstwę ozonową”.

Wykaz dokumentów niezbędnych dla wystawienia wniosku o zawartości substancji zubożających warstwę ozonową w produkcji:

· podanie

· wniosek ekspertów w sprawie właściwości zubożających warstwę ozonową

· list producenta o stosowanych czynnikach chłodniczych (lub propelentach)

· umowa

· certyfikat zgodności

· wniosek sanitarno-epidemiologiczny

· techniczny opis produkcji (lub skład)

· pełnomocnictwo dla odebrania Wniosku

· wniosek o zawartości alkoholu w produkcji

Wniosek o zawartości alkoholu – to oficjalny wniosek o wynikach badań produkcji pod względem zawartości domieszek alkoholowych w postaci składników. Wniosek dotyczy obecności lub braku alkoholu w produkcji.

Dokument zostaje wystawiony tak na producenta produkcji, jak na umowę (osoba prawna, zarejestrowana w FR).

Sprawdzenie produkcji pod względem zawartości alkoholu odbywa się zgodnie z Ustawą Federalną „O państwowej regulacji produkcji i obrotu alkoholu etylowego, produkcji alkoholowej i zawierającej alkohol”, „O sanitarno-epidemiologicznym dobrobycie ludności” i w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludności Federacji Rosyjskiej przy wykorzystaniu zawierających alkohol środków leczniczych i higienicznych wyprodukowanych na bazie alkoholu etylowego.

Konieczność badań jest regulowana Postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 27 sierpnia 1999 r. nr 967 „O produkcji i obrocie zawierających alkohol środków leczniczych i produkcji (środków) kosmetyczno-perfumeryjnej”.

Wykaz dokumentów niezbędnych dla wystawienia wniosku:

· podanie

· opis produkcji

· wzorzec produkcji< Poprzedni