Certyfikat zgodności Unii Celnej

Certyfikat zgodności Unii Celnej

W związku ze stworzeniem Unii Celnej zmieniła się też sama certyfikacja. Rosja, Białoruś, Kazachstan (państwa członkowskie Unii Celnej) dla minimalizacji wydatków i usunięcia dodatkowych barier przy wwozie i dystrybucji produkcji na terenie państw członkowskich wprowadzili jednolitą formę certyfikatu i deklaracji zgodności z wymogami Unii Celnej.

Certyfikat zgodności Unii Celnej to dokument potwierdzający, że produkcja wprowadzana do obrotu na terenie Rosji, Białorusi i Kazachstanu sprosta wymaganiom aktów normatywnych obowiązujących na terenie państw sojuszniczych.

Wymagania obowiązkowe

W toku certyfikacji w oparciu o nowe przepisy produkcji stawiane są obowiązkowe wymagania, zawarte w Jednolitym wykazie, zatwierdzonym Decyzją Komisji Unii Celnej z dnia 7 kwietnia 2011 r. nr 620. Dla pracy z Jednolitym wykazem trzeba znać nazwę produkcji oraz kody Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego Unii Celnej.

Dla produkcji, która podlega obowiązkowej certyfikacji w ramach Unii Celnej, może być wydany certyfikat zgodności na terenie jednego z państw sojuszniczych Unii Celnej – Rosji, Białorusi lub Kazachstanu. W ten sposób firma posiadająca certyfikat zgodności Unii Celnej otrzymuje możliwość importowania towarów na terytorium tych trzech państw.

Produkcja, która nie weszła do Jednolitego wykazu nie podlega obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w ramach Unii Celnej. Tym niemniej, na żądanie Wnioskodawcy, możliwe jest sporządzenie zezwoleń w oparciu o narodowe systemy potwierdzenia zgodności. Ten przepis ma zastosowanie dla produkcji niezależnie od tego, czy jest ona wpisana do Jednolitego wykazu czy nie.

Od chwili uprawomocnienia się każdego z Regulaminów Technicznych Unii Celnej na terenie państwa członkowskiego UC produkcja będzie automatycznie skreślana z Jednolitego wykazu.

Strateg Overseas: certyfikacja bez wydatków

Produkcja, która podlega obowiązkowej ocenie zgodności z wymaganiami Jednolitego wykazu, jest sprzedawana na terenie państw sojuszniczych Unii Celnej z oznakowaniem określonym przez prawo tego państwa, gdzie jest zaplanowana sprzedaż produkcji.

Należy zaakcentować, że okres ważności certyfikatu zgodności dla produkcji, wystawionego w ramach jednolitego formularza, zgodnie z Decyzją Komisji Unii Celnej nr 563 z dnia 2 marca 2011 r. nie może przekraczać 5 lat.

Wystawienie jednolitych certyfikatów i deklaracji zgodności powierzono organom ds. certyfikacji, wpisanym do Jednolitego rejestru Unii Celnej. Tryb wpisania organów ds. certyfikacji do Jednolitego rejestru jest ściśle określony w wymaganiach zatwierdzonych Decyzją Komisji Unii Celnej nr 319 z dnia 18 czerwca 2010 r. < Poprzedni